cong-chuc-bi-tinh-gian-bien-che-co-duoc-nhan-luong-huu?

Công chức bị tinh giản biên chế có được nhận lương hưu?

Công chức bị tinh giản biên chế đủ điều kiện được nhận lương hưu

Điều 5 Chương II Nghị định 29 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế đã quy định cụ thể về chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với 5 đối tượng là công chức, viên chức bị tinh giản biên chế.

Một là, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Trong đó, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH ban hành hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

tinh giản biên chế

Công chức bị tinh giản biên chế có thể được nhận lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Ảnh: NN

Ngoài ra, công chức, viên chức vào diện tinh giản biên chế còn được hưởng các chế độ sau:

-Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

-Được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định;

-Được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Trường hợp đối tượng công chức bị tinh giản biên chế không đủ điều kiện về hưu sớm thì có thể nhận BHXH1 lần và vẫn được hưởng các khoản trợ cấp, các chính sách hỗ trợ khác như: Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; Chính sách trợ cấp thôi việc là 3 tháng tiền lương để tìm việc; chính sách hưởng nguyên lương và hỗ trợ tiền khi học nghề; chính sách tiền lương cho mỗi năm đóng BHXH…

Hai là, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

– Được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định;

– Được hưởng chế độ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này.

Ba là, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

tinh giản biên chế

Công chức cấp xã khi bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng nhiều đặc quyền hơn. Ảnh: NN

Bốn là, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Năm là, đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

Được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân và chế độ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Công chức cấp xã vào diện tinh giản biên chế có được hưởng lương hưu?

Điều 8, Chương II, Nghị định 29 cũng quy định cụ thể các chính sách với công chức, viên chức cấp xã do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính thuộc diện tinh giản biên chế. So với nhóm công chức trên thì đối tượng công chức cấp xã có chút khác biệt. Thay vì quy định độ tuổi được về hưu sớm hơn tuổi quy định từ 2-5 năm thì đối tượng này được hưu tiên hơn, độ tuổi về hưu có thể sớm hơn so với tuổi hưu quy định từ 5-10 năm và cả số năm đóng BHXH có thể cũng thấp hơn.

Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên. Ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH thì còn được hưởng 3 chế độ sau:

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định;

Được hưởng các chế độ trợ cấp thôi việc; học nghề…

Riêng với các đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

Được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân và chế độ quy định tại Nghị định 29 này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *