CHUYỆN ĐI SỨ THỜI HẬU TRẦN

Mở đầu cho câu chuyện
Năm 1406, Minh Thành Tổ Chu Đệ nhân việc Trần Thiêm Bình xin quân hỏi tội nhà Hồ cướp ngôi, cho quân sang tiến đánh nước ta. Năm 1407, nhà Hồ sụp đổ, Trần Ngỗi (Giản Định Đế) dựng nhà Hậu Trần. Năm 1408 thì các tướng Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị bất bình với Giản Định Đế mới vào Nghệ An lập Trần Quý Khoáng lên ngôi vua (Trùng Quang Đế). Trong khoảng thời gian chống xâm lược, Trùng Quang Đế 3 lần cử sứ giả sang nhà Minh cầu phong. Nay xin kể 3 lần đi sứ ấy, cốt để mọi người nhìn vào mà phán xét.

Cầu phong lần 1 + 2
Cuốn “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” có ghi chép: “Trước đây, vua sai Hành khiển Nguyễn Nhật Ti và Thẩm hình Lê Ngân sang nhà Minh xin phong tước; vua nhà Minh giận, bắt giam hai người ấy rồi giết đi. Đến nay lại sai Hành khiển Hồ Nghiện Thần sung chức chánh sứ cầu phong, Thẩm hình Bùi Nột Ngôn làm phó, sang nhà Minh, đem dâng tờ biểu và phẩm vật địa phương cùng người vàng, người bạc thế mạng, mỗi thứ một người.

Khi bọn Nghiện Thần đến Yên Kinh, vua Minh sai Hồ Nguyên Trừng mượn cớ là tình nghĩa cố cựu, hỏi về tình hình trong nước mạnh yếu hư thực thế nào, Nghiện Thần nói hết cho Nguyên Trừng biết. Nột Ngôn không chịu khuất phục. Vua nhà Minh giả vờ phong cho Đế Quý Khoáng làm Bố chánh sứ ở Giao Chỉ, Nghiện Thần làm tri phủ Nghệ An. Khi về đến nước, Nột Ngôn đem việc Nghiện Thần tiết lộ tình hình trong nước và nhận quan chức do nhà Minh phong trình bày hết cho Đế Quý Khoáng biết, Đế Quý Khoáng bèn bắt giam Nghiện Thần rồi giết đi…”.

Cầu phong lần 3
Năm 1413, Trùng Quang Đế lại cử Nguyễn Biểu sang cầu phong. Trong cuốn “Nghĩa sĩ truyện”, Trương Phụ (tướng nhà Minh) tiếp sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn để thị oai. Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: “Mấy thuở được ăn thịt người phương Bắc (người Tàu)!”, lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, vừa ngâm bài thơ Cỗ đầu người:

Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi
Gia hào thêm có cỗ đầu người
Nem cuông chả phượng còn thua béo
Thịt gụ gan lân cũng kém tươi
Ca lối lộc minh so cũng một
Đọ bề vàng sắt bội hơn mười
Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời

Trương Phụ cũng phải kính phục, toan tha cho ông về. Hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy tâu với Trương Phụ rằng Nguyễn Biểu nói: “Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ” (Có khả năng nuốt được cỗ đầu người, tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ). Trương Phụ giận lắm, đưa câu ấy ra bắt ông phải đối lại. Đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu đối lại rằng: “Hựu tồn ngô thiệt, hựu tồn Trần” (Còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn). Trương Phụ giận lắm, đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của ông. Kế đó, Trương Phụ sai trói ông vào chân cầu, để cho nước thủy triều lên cao dìm chết. Tương truyền ở dưới chân cầu ông dùng móng tay vạch vào thân cầu tám chữ: “Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử” (Nguyễn Biểu tử tiết ngày 11 tháng 7).

Bài viết sử dụng nguồn tư liệu:
– Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn
– Việt sử giai thoại của Nguyễn Khắc Thuần
– https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Bi%E1%BB%83u

P/s: Ảnh trong clip Tiền truyện: Bình Ngô Đại chiến của kênh Việt Sử kiêu hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *