Chu Vũ Vương (Cơ Phát)

Chu Vũ Vương (Cơ Phát) sau khi lật đổ nhà Thương lập ra nhà Chu đã tự phân chia lãnh thổ của mình cho các con cháu đã có công.

Con cháu Thần Nông ở đất Tiêu.
Con cháu Hoàng Đế ở đất Chúc.
Con cháu vua Nghiêu ở đất Kế.
Con cháu vua Thuấn ở đất Trần.
Con cháu vua Vũ nhà Hạ ở đất Kỷ.
Con cháu Ngô Thái Bá ở đất Ngô.
Con cháu vua Thiếu Khang nhà Hạ ở đất Việt.
Khương Tử Nha ở đất Doanh Khâu, gọi là nước Tề.
Phong em trai là Cơ Đán ở Khúc Phụ, gọi là nước Lỗ.
Phong cho em là Thiệu Công Thích ở nước Yên.

Để rồi 800 năm sau xảy ra thời kỳ loạn lạc chiến quốc, khiến nhà Chu mất khả năng thống lĩnh và bị nước chư hầu năm xưa là Tần mạnh lên tiêu diệt.
https://youtu.be/Hi6kWYSE9Q8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *