Chiến dịch Trường Bình (262 – 260)

Chiến dịch Trường Bình (262 – 260)

Là trận đánh lớn giữa nước Tần và nước Triệu diễn ra vào năm 262 đến năm 260 thời Chiến Quốc. Năm 265 TCN, Tần Chiêu vương sai Tả thứ trưởng Vương Hột đánh Hàn, chiếm thành Dã Vương, rồi bao vây Thượng Đẳng. Tướng giữ Thượng Đẳng là Phùng Đình đánh không nổi phải cố thủ trong thành. Quân Tần cắt đứt đường thông sang núi Thái Hành, tức là cô lập hoàn toàn Thượng Đẳng với phần còn lại của nước Hàn. Cùng lúc đó, tướng Tần Bạch Khởi tấn công Hình Thành, chiếm 9 thành, quân Hàn thiệt hại 5 vạn người, Bạch Khởi sau đó tiếp tục tấn công Nam Dương, mở rộng biên giới nước… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *