Trải nghiệm Ninh Thuận 3N2D

? ???̉? ?????̣̂? ???? ????̣̂? ? ???̀? ? Đ?̂? [ ???̉ ??̛́? ???? ] ______________________________________________ ?Đ?̂́? ???? ????̣̂? ?̆? ??̀ ? ???̛? ??̀ ? ???? ??̂́?? ?̉? ?̛̉ đ?̂? ? “?? ??̃? ??̂̀ ???? ????̣̂? ??̛́? ??? Đ?̂̉ ???̆́? ???̂̉? ???? – ???̂̉? ???? ???? ???̛̉; Đ?̂̉ ??̆́? ??̆́?? ??̀??, ???́ ??̀?? ???? ????; Đ?̂̉…

Continue reading