Công cuộc cải cách Mindon (1853-1885) – Phần 2

Phần 2: Công cuộc cải cách Mindon ( 1853-1885):link Phần 1: https://www.facebook.com/groups/NghienCuuLichSu/permalink/1189871544697480 Cuộc canh tân được nhà vua Mindon phát động từ năm 1853 ( sớm hơn Minh Trị duy tân đến 15 năm), dưới sự giúp sức của người em trai Kanaung ( linh hồn của cuộc duy tân) cùng một số trí thức…