Leonidas và trận Thermopylae

Leonidas và trận Thermopylae.Mục Lục:Vua Leonidas là ai?Trường Agoge.Tại sao Leonidas được chọn là nhà lãnh đạo của Hy Lạp trong cuộc chiến chống lại đế quốc Ba Tư?Nô lệ (Helots).Người Perioikoi.Hội đồng giám quốc Sparta (Ephors)Hội đồng nhân dân Sparta (Sparta Apella) và hội đồng nguyên lão Sparta (Gerousia)Lực lượng mà Leonidas đã mang…