Quân Mông Cổ chinh phục được thế giới nhờ “trang bị”, “số lượng”, “chiến thuật hit n run”?

Quân Mông Cổ chinh phục được thế giới nhờ “trang bị”, “số lượng”, “chiến thuật hit n run”? Chắc không?Sơ qua về trang bị của quân Mông Cổ thời gian kiến quốc cho đến hết thời kỳ đầu.Thời gian đầu lập quốc, phải nói là những người du mục Mông Cổ ở vùng thảo nguyên…