Chiến dịch Reservist: Khi quân Đồng Minh bị hủy diệt bởi quân Pháp của Vichy trong Đệ Nhị Thế Chiến

Chiến dịch Reservist: Khi quân Đồng Minh bị hủy diệt bởi quân Pháp của Vichy trong Đệ Nhị Thế Chiến Sau sự sụp đổ của Pháp trong Đệ Nhị Thế Chiến, một chánh quyền bù nhìn đựoc thiết lập, với trung tâm hành chánh tại thị trấn Vichy, tự xưng là Chánh Phủ Vichy của…