Fukuzawa Yukichi, một trong những nhà khai sáng của nước Nhật hậu Mạc mạt

Fukuzawa Yukichi (10/1/1835 – 3/2/1901) là một tác giả, một nhà văn, giảng viên, dịch giả, nhà kinh doanh có ảnh hưởng đến những thay đổi liên tục về mặt xã hội của nước Nhật thời kì Minh Trị, ông cũng được coi là một trong những người khai sinh nước Nhật hiện đại. Fukuzawa…

Continue reading