r/explainlikeimfive

r/explainlikeimfive

u/SJRDSJRD (20.3k points – x1 silver – x3 rocket like – x3 helpful) Nếu nhựa được chế tạo ra từ năm 1907 thì làm sao người ta biết quá trình nhựa phân huỷ mất tới 1000 năm? _____________________ Link Reddit: https://redd.it/jhucj1 _____________________ u/castiglione_99 (10.0k points – x1 gold – x1 plus one – x2 rocket…

Continue reading