Giải thích cái câu “tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”

Nguyên văn tiếng Anh của nó là:

“Capital cannot therefore arise from circulation, and it is equally impossible for it to arise apart from circulation. It must have its origin both in circulation and not in circulation.”

Tức là:

“Vốn liếng không thể nảy sinh từ vòng lưu thông tiền – hàng, nhưng cũng không thể nảy sinh trong hoàn cảnh tách biệt khỏi vòng lưu thông tiền – hàng. Nó phải có nguồn gốc cả từ trong và ngoài vòng lưu thông tiền – hàng”

Đơn giản, cái ý của câu trên nó muốn nói như sau:

Bản thân vốn liếng cũng là một thứ giá trị, của cải, nhưng nó khác chỗ không phải một con số gì đấy cố định, dùng 1 thời gian là hết sạch, mà giá trị này có thể dùng để đẻ ra, tạo tác giá trị khác; dân gian đôi khi gọi là “tích sản”. Tức là cái giá trị đấy nó có thể biến đổi được. Lý thuyết người ta hay nói là “tư bản khả biến” đấy.

Lưu thông không tạo thêm giá trị, chỉ tạo cơ hội cho giá trị sẵn có được cơ hội phát huy hết tiềm năng. Cũng giống như bản thân tuần hoàn máu đâu có tạo thêm thứ gì, chỉ đưa dinh dưỡng đến những bộ phận đang cần. Rồi tương tự giao thông vận tải – chỉ đem hàng hóa đến nơi lưu trữ hoặc tiêu dùng.

Cũng tương tự, mua bán và các loại hình dịch vụ cũng không tạo thêm hàng hóa, nhưng nó khiến cho giá trị của những thứ sẵn có được đến nơi và phát huy ở những nơi cần nó nhất.

Nguồn: Đạp lên tư bản mà sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *