10 PHA “QUAY XE” ĐIỂM ẢO MA CANADA NHẤT NĂM 2022

1. Ngành Logistic của Trường Đại học GTVT: Năm 2021 là 27 điểm – Năm 2022 là 17 điểm: giảm 10 điểm.

2. Ngành SP Lịch Sử Đại học Quy Nhơn: Năm 2021 là 19 điểm – Năm 2022 là 28.5: tăng 9 điểm.

3. ĐH Bách Khoa Hà Nội năm nay giảm điểm ở nhiều ngành cách bất ngờ: như ngành Kỹ thuật Hoá học năm 2021 là 25,26 điểm – năm 2022 là 23,03 điểm, giảm hơn 2 điểm.

4. Ngành ngôn ngữ Anh ĐH Nông Lâm TPHCM: Năm 2021 là 26 điểm – Năm 2022 là 21 điểm: giảm 5 điểm.

5. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐH SPKT: Năm 2021 25.15 – Năm 2022 là 18.7 giảm gần 7 điểm.

6. Ngành Quan hệ Công chúng Học Viện Thanh Thiếu Niên: Năm 2021 là 19 điểm – Năm 2022 là 26 điểm, tăng 7 điểm.

7. Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ĐH Bách Khoa Đà Nẵng: Năm 2021 là 22.5 điểm – Năm 2022 là 15 điểm, giảm 7,5 điểm.

8. Ngành Quản trị nhân lực Phenikaa: Năm 2021 là 18 điểm – Năm 2022 là 24,5 điểm, tăng 6,5 điểm.

9. Ngành ngôn ngữ Anh trường ĐH Tài chính Marketing: Năm 2021 là 26.1 điểm – Năm 2022 là 23.6, giảm 2.5 điểm.

10. Ngành Kế toán( chương trình tài năng) của trường ĐH Kinh tế TPHCM: Năm 2021 là 22 điểm – Năm 2022 là 27.5, tăng 5.5 điểm.

Nguồn: group Đại học đừng học đại

Leave a Reply

Your email address will not be published.